Fatura desteği, KYK borcu, İcralık borçlar… Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete’de!

E-Ticaret Kas 09, 2022 Yorum Yok

Kanunla, yenilenebilir güçte vergi muafiyeti 25 kW’den 50 kW’ye çıkarıldı. Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı elektrik gücü üretimi maksadıyla, sahibi oldukları yahut kiraladıkları konutların çatı yahut cephelerinde, şurası gücü azami 50 kilovata kadar elektrik gücünden gereksinim fazlasını nihayet kaynak tedarik şirketine satanlar, gelir vergisinden muaf olacak.

İşverenlerce, Amel yerinde yahut müştemilatında Yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ilişkin bir günlük Yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı, gelir vergisinden istisna tutulacak. Ödeme bu fiyatı aşarsa, aşan kısım ile bu gayeyle sağlanan öbür menfaatler, fiyat olarak vergilendirilecek.

Yurt dışında yapılan inşaat, tamir, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen Yurt dışındaki çalışmaları karşılığı patronun Yurt dışı yararlarından karşılanarak yapılan fiyat ödemeleri, gelir vergisinden istisna olacak.

Bireysel iştirak yatırımcısı tam mükellef gerçek şahısların, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ilişkin iştirak paylarını, en az 2 Yıl elde tutmaları kuralıyla Vergi Yol Kanunu’nun değerlemeye ilişkin kararlarına nazaran hesapladıkları payların meblağlarının yüzde 75’ini, yıllık beyannamelerine bahis yarar ve iratlarından payların iktisap edildiği periyotta indirebileceklerine yönelik düzenleme, 31 Aralık 2027’ye uzatılacak.

Yıllık indirim fiyatı ise 1 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltilecek. Bu karar, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir yahut karlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK

Yüksek tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tahsil kredisi alanlar borçlarını, aldıkları ölçü kadar ödeyecek.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da rastgele bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 Yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar müddette ve aylık devirler halinde borcunu ödeyecek.

EVDE BAKIM YARDIMI ÖDEMELERİ GERİ ALINMAYACAK

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, gerçeğe Müsait olmayan sıhhat heyeti raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç, bu kanun kapsamındaki bireylere bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve Geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler silinecek.

İlgililer hakkında rastgele isimli, idari ve icrai takibat yapılmayacak. Yersiz ödemeler kapsamında unsurun yürürlüğe girdiği tarihten Evvel yönetim tarafından yapılan tahsilatlar, ilgililerine iade edilmeyecek.

Tıp fakültelerinin 5. yılını tamamlayıp 6. yılına geçen öğrencileri ile diş hekimliği fakültelerinin 4. yılını tamamlayıp 5. yılına geçen öğrencilerine intörn eğitimi devrinde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden 12 ayı geçmemek üzere; devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net minimum fiyat fiyatında, vakıf üniversitelerinde ise 4 bin 702 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatta aylık fiyat ödenecek. Bu ödemeden rastgele bir vergi kesilmeyecek.

Vakıf üniversitelerinde bu meblağın üzerinde ödeme yapmaya ve yapılacak ödemenin fiyatını belirlemeye mütevelli heyeti yetkili olacak.

Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan fiyatsız girişli günübirlik tesisler, münhasıran Bakanlık Döner kapital İşletmesi Merkez Müdürlüğü yahut iştiraki şirketler tarafından işletilebilecek, üçüncü bireylere devredilemeyecek ve işlettirilemeyecek.

Sosyal Hizmetler Kanunu’na eklenen süreksiz hususla, gerçeğe Müsait olmayan doküman ve sıhhat heyeti raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler dış fazla, yersiz ödenen ve Geri alınması gereken meskende bakım yardımı ödemeleri ile bunlardan doğan faizler terkin olunacak. Yürürlük tarihinden Evvel bu kapsamda Tahsil edilen fiyatlar bakımından ilgili şahıslar lehine hiçbir halde alacak hakkı doğmayacak ve yapılan tahsilatlar iade edilmeyecek.

KISA ÇALIŞMAYA AİT SÜREÇLERE DÜZENLEME

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle Kovid-19 sebebiyle patronların yaptıkları zorlayıcı Sebep gerekçeli kısa çalışma müracaatlarının alınması, kıymetlendirilmesi ve ödenmesine ait süreçler ile nakdi fiyat takviyesi süreçleri hakkında Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı ile İş ve Personel Bulma Kurumu işçisine rastgele bir mesuliyet yüklenemeyecek.

Bu kapsamda Kovid-19 sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi fiyat dayanağı ödemelerinde kusurlu süreçlerden kaynaklanan Çok ve yersiz ödemeler ile nakdi fiyat dayanağından yararlanan emekçinin, müracaatta bulunduğu patron tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde patrona uygulanan idari Nakit cezalarından, bu unsurun yürürlük tarihi prestijiyle Tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek. Tahsil edilenler iade yahut mahsup edilemeyecek.

Bu alacaklarla ilgili başlatılmış takip ve Tahsil süreçlerine devam edilmeyecek, yargı mercilerine intikal etmiş olan belgelerde Kuruluş ve bakanlık aleyhine yargılama sarfiyatına hükmedilmeyecek. Kısa çalışma uygulanan periyotta patron tarafından Amele çıkarılmasına istinaden oluşan Çok ve yersiz ödemeler ile ceza soruşturmasına yahut kovuşturmasına husus olmuş kısa çalışma ödeneği ile nakdi fiyat dayanağı ödemeleri bu unsur kapsamı dışında olacak. Ceza soruşturması yahut kovuşturması sonucu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yahut beraat kararı verilenler hakkında bu husus uyarınca terkin kararları uygulanacak.

BDDK VE SGK’YE AİT DÜZENLEMELER

Kanuna nazaran, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Konseyi (BDDK), bir banka ya da banka kümesi için aktiflik hususları bazında sınırlama yahut kısıtlamalar getirmek suretiyle aktiflik müsaadesi vermeye yetkili olacak.

Bankaların müşterilerine sundukları hizmetlerin inançlı ve kesintisiz bir formda sürdürülmesinde Kıymetli yeri bulunan hizmet sağlayıcıların uymaları gereken adap ve asılları belirleme yetkisi BDDK’ye veriliyor.

Mevduat bankalarının iştirak fonu kabulü, finansal kiralama süreçleri; iştirak bankalarının mevduat kabulü; kalkınma ve yatırım bankalarının ise mevduat kabulü ve iştirak fonu kabulü üzere faaliyetlerde bulunmaları ve aktiflik sınırlamaları yahut kısıtlamalarına uymamaları halinde, 1 milyon liradan ve çıkar sağlanmış olması halinde sağlanan menfaatin iki katından az olmamak üzere, kısıtlama ve sınırlamalara terslik teşkil eden meblağın yüzde 100’üne kadar idari ceza verilecek.

KUR MUHAFAZALI MEVDUAT UYGULAMASINA UZATMA

2022 yılı sonuna kadar yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken nihayet tarih 31 Aralık 2023 olacak. Türk lirasına çeviren mükelleflerin bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek nema ve kar hisseleri ile öteki yararları istisna kapsamında tutulacak.

Cumhurbaşkanına, istisnayı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar her bir süreksiz vergi yahut yıllık hesap devirleri sonu prestijiyle kurumların bilançolarında yer Meydan yabancı paralar için farklı başka yahut Birlikte uygulatma konusunda yetki veriliyor.

TAKİP FİYATI 2 BİN LİRA VE ALTINA DÜŞEN ALACAKLAR

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve öteki ısınma sarfiyatlarına karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ek olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime temel çıkara iç edilmeyecek ve bu meblağ üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

Yasayla bakiye takip meblağı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacakların tasfiye edilmesi amaçlanıyor.

İcra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek şahıs olan ve her bir icra evrakı prestijiyle asıl alacak ve ferileri iç icra takibi başlatıldığı tarihteki takip tarihinde yer Meydan takip meblağı 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile bu meblağın üzerinde takip başlamış olmakla Birlikte 15 Ağustos 2022 tarihi prestijiyle evrakta yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip meblağı 2 bin lira ve altına düşen alacaklar; alacaklıların feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları şartıyla Ufak alacak kapsamına alınacak.

Böylece Ufak alacak olarak tanımlanan alacaklarından feragat eden mükelleflere, bu alacaklarını Vergi Metot Kanunu kararlarına nazaran kıymetsiz alacak kabul ederek kayıtlarından çıkarma imkanı sağlanacak.

Telgraf ve Telefon Kanunu’na nazaran Hazine hissesi ödemekle yükümlü GSM operatörleri ve yetkilendirilmiş öteki işletmecilerin, takibinden vazgeçtikleri meblağ içinde Hazine hissesi hesaplanmasını gerektirir alacak bulunması halinde, icra belgesindeki takip meblağının yüzde 18’i, ödemeleri gereken Hazine hisselerinden mahsup edilmek suretiyle iade edilecek.

İcra takiplerinin sonlandırılmasını teşvik etmek gayesiyle icra takibinden vazgeçme nedeniyle alınması gereken harçlar alınmayacak.

Bankacılık Kanunu kapsamında aktiflik gösteren varlık Yönetim şirketlerince, bankalardan 15 Ağustos 2022 tarihi prestijiyle Çağ ve temlik alınan ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle anapara takip bakiyesi 2 bin 500 lira ve altında bulunan ferdi nitelikli her türlü kredi kontratından kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı; kalan anapara, faiz, masraf, vekalet fiyatları ve gibisi alacaklarının takibinden feragat edilmesi kuralıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden TMSF’ye aktarılan fiyattan Fonun iştiraki olan varlık Yönetim şirketi aracılığıyla ödenecek. Bu kapsamda tasfiye edilecek meblağ bir gerçek kişinin bütün varlık Yönetim şirketlerine olan borç toplamı dikkate alınarak tespit edilecek.

Tasfiye edilen alacaklar nedeniyle borçlu tarafından, varlık Yönetim şirketlerinden yahut Hazine ve Maliye Bakanlığından vekalet fiyatı, yargılama sarfiyatı ve gibisi ayrıca bir hak ve alacak talebinde bulunulamayacak. Kapsama giren alacaklara karşılık unsurun yürürlüğe girdiği tarihten sonra varlık Yönetim şirketlerince yapılmış tahsilatlar, bu şirketlerce borçlusuna iade edilecek.

KOVİD-19 SALGININDA KESİLEN İDARİ Nakit CEZALARI

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek maksadıyla 11 Mart 2020 tarihinden itibaren verilen ve ilgilisine bildirim edilmemiş olan idari Nakit cezaları bildiri edilmeyecek. Bildirim edilmiş olan cezaların tahsilinden vazgeçilecek. Bu hususun yürürlük tarihinden Evvel işlenen Laf konusu kabahatler için idari Nakit cezası verilmeyecek, Tahsil edilmiş olan idari Nakit cezaları ise iade edilmeyecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin kurum ve Misyonları Hakkında Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, ihracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan meblağın yüzde 50’si ile yüzde 90’ı ortasında Ticaret Bakanlığınca belirlenen ölçü, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere kapital taahhüdü ödemesi olarak aktarılacak.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir